Popularne polecenia H T M L

Struktura Ilustracja Formularz
Formatowanie Mapa META
Lista Tabela Znaczniki
Połączenia Ramka Znaki diaktryczne

Struktura dokumentu
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Dokument HTML <html>       </html>
Zawartość nagłówka <head>       </head>
Nagłówek <title>       </title>
Komentarz <!--       -->
Zawartość dokumentu <body> background
bgcolor
text
link
vlink
=
=
=
=
=
"gif.jpg"
"#rgbrgb"
"#rgbrgb"
"#rgbrgb"
"#rgbrgb"
</body>

top 

Formatowanie tekstu
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Koniec wiersza <br> clear = "left"
"right"
"all"
 
Nowy akapit <p> align = "center"
"right"
"justify"
</p>
Wytłuszczenie <b>       </b>
Pochylenie kursywa <i>       </i>
Tekst monotypiczny <tt>       </tt>
Wielkość fonta <h1-6> align = "center"
"right"
</h1-6>
Rodzaj fonta <font> face
size

color
=
=

=
"arial,helvetica"
"+n"
"-n"
"#rgbrgb"
</font>
Linia <hr> size
width

align


noshade
=
=

=
"n"
"n"
"n%"
"left"
"center"
"right"
 
Blok <blockquote>       </blockquote>
Przesunięcie <div> align = "left"
"center"
"right"
</div>

top 

Lista
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Lista <ul> type = "disc"
"circle"
"square"
</ul>
Numerowanie <ol> start
type
=
=
"n"
"I"
"A"
"1"
"a"
"i"
</ol>
Wykaz <li> type = "all"
"ul"
"ol"
"options"
 
Definiowanie <dl>       </dl>
Wyjaśnienie <dt>        
Kolejne wyjaśnienie <dd>        

top 

Połączenia wewnątrz dokumentu
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Połączenie <a> href
target
=
=
"#nazwa"
"okno.html"
</a>
Rezultat <a> name = "nazwa"  

top 

Ilustracja
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr
Ilustracja <img> src
align

align


width
height
hspace
vspace
border
alt
ismap
usmap
=
=

=


=
=
=
=
=
=

=
"gif.jpg"
"left"
"right"
"top"
"middle"
"bottom"
"n"
"n"
"n"
"n"
"n"
"objaśnienie"

"#nazwa"

top 

Mapa
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Mapa <map> name = "nazwa" </map>
Definicja pola <area> shapecoords
href
==
=
"rect"
"circle"
"poly"
"point"
"współrzędne"
"plik.html"
 

top 

Tabela
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Tabela <table> width

cellspacing
cellpadding
bgcolor
background
=

=
=
=
=
"n"
"n%"
"n"
"n"
"#rgbrgb"
"gif.jpg"
</table>
Wiersz <tr> align


valign


bgcolor
=


=


=
"left"
"center"
"right"
"top"
"middle"
"bottom"
"#rgbrgb"
</tr>
Cela <td> align


valign


width

nowrap
colspan
rowspan
bgcolor
background
=


=


=

=

=
=
=
"left"
"center"
"right"
"top"
"middle"
"bottom"
"n"
"n%"

"n"
"n"
"#rgbrgb"
"gif.jpg"
</td>
Cela
wycentrowany i pogrubiony tekst
<th> align


valign


width
nowrap
colspan
rowspan
bgcolor
background
=


=


=

=
=
=
=
"left"
"center"
"right"
"top"
"middle"
"bottom"
"n"

"n"
"n"
"#rgbrgb"
"gif.jpg"
</th>
Tytuł lub podpis <caption> align


valign
=


=
"left"
"center"
"right"
"top"
"bottom"
</caption>

top 

Ramki
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Ramka <frameset> cols


rows
=


=
"n"
"n%"
",*"
"n"
"n%"
",*"
</frameset>
Definicja <frame> src
name
noresize
scroll


marginwidth
marginheight
=
=

=


=
=
"plik.html"
"nazwa"

"auto"
"yes"
"no"
"n"
"n"
 
Parametr <base> target =
=
=
=
=
"nazwa"
"_blank"
"_parent"
"_self"
"_top"
 
Bez ramek <noframes>       </noframes>

top 

Formularz
Funkcja Polecenie Atrybut   Parametr Zakończenie
Formularz <form> method

action
=

=
"get"
"post"
"program"
</form>
Typ pola <input type="text"> name
size
maxlength
value
=
=
=
=
"nazwa"
"n"
"n"
"nazwa"
max 512B

<input type="passwod"> name
size
maxlength
value
=
=
=
=
"nazwa"
"n"
"n"
"nazwa"
 

<input type="checkbox"> type
name
value
checked
=
=
=
=
"nazwa"
"nazwa"
"nazwa"
"nazwa"
 

<input type="radio"> type
name
value
checked
=
=
=
=
"nazwa"
"nazwa"
"nazwa"
"nazwa"
 

<input type="hidden"> type
name
value
=
=
=
"nazwa"
"nazwa"
"nazwa"
 

<input type="image"> name
src
align
=
=
=
"nazwa"
"gif.jpg"
"top"
"middle"
"bottom"
"left"
"right"
 

<input type="submit"> name
value
=
=
"nazwa"
"nazwa"
 

<input type="reset"> name
value
=
=
"nazwa"
"nazwa"
 

<input type="file"> name
value
=
=
"nazwa"
"nazwa"
 
Lista <select> name
size
multiple
=
=
"nazwa"
"n"
</select>
Opcja <option> value
selected
=
"string" [</option>]
Pole tekstu <textarea> name
rows
cols
=
=
=
"nazwa"
"n"
"n"
</textarea>
przyciskając klawisz CTRL możemy wybrać kilka opcji - polecenie:
<SELECT MULTIPLE SIZE="n" NAME="nazwa">

top 

Meta
Funkcja Polecenie   Atrybut
META
serwer
http-equiv
content
URL
=
=
=
"refresh"
"sekundy;
"adres.html"
META

robot
name

=
keywords
"description"
"autor"
"generator"
"abstract"
"expiration"
"informacja"
<META NAME="robots" CONTENT="noindex">
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">

top 

Znaczniki
Nazwa Symbol Znacznik
ampersand & &amp;
copyright © &copy
zarejestrowana marka ® &reg;
stopień ° &deg;
mniej od > &gt;
więcej od < &lt;
spacja   &nbsp;

top 

Polskie znaki diaktryczne w standardzie ISO-8859-2
Znak Symbol Znak Symbol
ą Ą
ć Ć
ę Ę
ł Ł
ń Ń
ó Ó
ś Ś
ź Ź
ż Ż

top 

Linia

    Jerzy Sychut